Menu Zavřeno

O škole

Naše motto: „Nebe bez mráčku.“

Mateřská škola má dlouholetou tradici. Malé střípky z historie naleznete zde.

Od 1.7.2001 je škola v právní subjektivitě, zřizovatelem MŠ je Městská část Praha – Dolní Měcholupy.

Mateřská škola Dolní Měcholupy, jak zní od 1. 9. 2007 její oficiální název, je jedinou státní školkou v obci (městské části). Od března 2021 je kapacita školy 141 dětí.
Součástí mateřské školy je odloučené pracoviště na adrese Za Kovárnou 422, Dolní Měcholupy.

Budova mateřské školy

Budova Mateřské školy Dolní Měcholupy se nachází se na konci tiché a klidné ulice Ke Školce v katastru Dolních Měcholup a je dvoupodlažní. Do budovy MŠ vedou z předzahrádky dva samostatné vchody – vchod A slouží pro přístup do přízemí, vchod B vede ke třídám umístěným v 1. patře.
V přízemních prostorách budovy (vchod A) se nacházejí třídy mladších dětí – Hvězdička, Sluníčko a v novém pavilonu třída Planetka.
V 1. patře budovy jsou umístěny třídy starších dětí – Měsíc, Kometa a Blesk.

Nezbytnou součástí školky jsou šatny (každé dítě má svůj kapsář na oblečení), sociální zařízení, samostatná herna a dvě jídelny. Samostatný vchod z ulice má trakt kuchyně,  která vaří jídlo i pro žáky ze základní školy a pro seniory. K budově MŠ patří dále tělocvična se samostatným vstupem z ulice, kterou využívají také děti ze základní školy a v odpoledních a večerních hodinách zájmová sdružení a spolky. MŠ má vlastní uzamykatelný přímý vstup do tělocvičny ze šatny v přízemí a děti tělocvičnu pravidelně využívají nejen pro cvičení, ale i pro společné akce (divadélka, maškarní apod.).

Velkým kladem pro klidný odpolední odpočinek dětí je v 1. patře umístěná samostatná ložnice, určená pro odpočinek dětí ze třídy Sluníčko a Měsíc. Nejmenší děti ze třídy Hvězdička a Planetka odpočívají ve třídě Planetka, která je vybavena zatemňovacími žaluziemi. Každé dítě, které ve školce zůstává na odpolední odpočinek, má po celý týden stále stejnou postýlku a své ložní povlečení. Odpočinek na lůžku se netýká dětí z předškolních tříd Blesk a Kometa, které se věnují jiným relaxačním činnostem.

Okna hlavních místností budovy MŠ jsou orientována na jižní stranu s výhledem do velké zahrady se vzrostlými stromy a množstvím atrakcí pro děti (průlezky, skluzavky, pískoviště, houpačky). Při zhoršeném počasí lze využít k pohybu venku také sportoviště naproti školky (povrch s umělou trávou).

Aktivity v MŠ

Od roku 2005 pracujeme podle moderních metod Rámcového vzdělávacího programu. Snažíme se vytvořit pro děti takové prostředí, ve kterém se každé dítě aktivně podle svých schopností a zájmu zapojuje do činností MŠ. Ty jsou naplánovány tak, aby rozvíjely osobnost dítěte v pěti hlavních oblastech daných Rámcovým vzdělávacím programem, které jsou obsaženy také v našem Školním vzdělávacím programu. Orientační režim dne naleznete zde.

Pravidelně zajišťujeme pro děti divadelní představení, vzdělávací programy (vhodné pro děti předškolního věku) apod., jezdíme na celodenní výlety autobusem (cca 2-3x do roka). Každým rokem na přelomu května a června vyjíždíme s dětmi mimo Prahu na týdenní školu v přírodě. V tuto dobu je zpravidla MŠ uzavřena. Kromě toho nabízíme pro starší děti i mimoškolní nadstandardní činnosti v zájmových kroužcích: Plavání.

Spolupracujeme s odborníky, jak s logopedkou, tak i pedagogicko – psychologickou poradnou, ale i s Policií ČR – každoroční účast dětí v jejím preventivním programu (přednáška a divadelní představení se zaměřením na bezpečnost dětí, problematiku drog a šikanu). Dětmi je velmi oblíbená spolupráce s Dobrovolnými hasiči, pravidelně docházíme na prohlídku budovy, kde jsou děti podrobně seznámeny s ukázkou jejich práce.

Během školního roku pravidelně s předškoláky navštěvujeme Základní školu, kde se děti seznamují nejen s prostředím školy, ale mají možnost při vyučovacích hodinách sledovat znalosti svých bývalých kamarádů ze školky.

Při aktivitách ve škole bereme zřetel nejen na individuální zvláštnosti dítěte, ale i na jeho příbuzenské a kamarádské vztahy. Samozřejmostí je úzká spolupráce školy s rodinou. Ve spolupráci s Klubem rodičů pořádáme akce, které se už staly tradicí naší školy: Mikulášská nadílka, vánoční besídka, besídka ke Dni matek, Zahradní slavnost (společné setkání rodičů a dětí na školní zahradě s táborákem a opékáním špekáčků, vystoupením kroužku flétny, divadýlkem či jiným programem).

Za velké podpory rodičů vedeme děti k ekologickému myšlení, již několikátým rokem se zúčastňujeme soutěží ve sběru tříděného odpadu, ve kterých dosahujeme velmi dobrého umístění.

Úzce spolupracujeme se sdružením Leonardo, které zajišťuje v Dolních Měcholupech pravidelné volnočasové aktivity (kroužky).

Personální obsazení

Ředitelka školy: Libuše Kotalíková

Pedagogové:

———————————————————————————

Konzultace s ředitelkou a učitelkami, prosíme, domluvit den předem.
Kontakty naleznete zde>>
———————————————————————————

Provozní zaměstnanci:
Eva Zítková, Jana Langerová, Erika Pašingrová Poláčková Dis.

Kuchyň:
Helena Šindelářová – vedoucí ŠJ, hospodářka MŠ
Jana Káclová – vedoucí kuchařka
Simona Jirsová, Hana Jourová – kuchařky

Kuchyň zajišťuje stravování nejen pro děti z MŠ, ale i pro žáky ze Základní školy a místní důchodce, s kapacitou 300 hlavních jídel denně. Při sestavování jídelníčku respektujeme individuální požadavky dětí (alergie na některé potraviny, zvláštnosti jídelníčku jiných národností). Zařízení kuchyně odpovídá požadavkům podle norem EU.

Granty, dotace

MŠ Dolní Měcholupy je od dubna 2017 zapojena do projektu tzv. Šablony – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
Projekt je spolufinancován EU v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
023/0005332-01 Vzdělávání v Mateřské škole

Od září 2019 je Mateřská škola zapojena do projektu tzv. Šablony II. – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
Projekt je spolufinancován EU v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
64-0014771-01 Vzdělávání v Mateřské škole II.
oopv